ข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อศึกษาและจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture)

1. ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) : click here

2. ข้อมูลตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมชลประทานระยะ 5 ปี : click here

3. ข้อมูลจากคณะทำงานด้าน Working and Technical group ตามตาราง   ที่ยังขาด (หน่วยงานในกรม  สบอ.)

ตารางสถาปัตยกรรมด้าน Business, Application และ Technology ของกรมชลประทาน
No. ชื่อหน่วยงาน Business/กระบวนงานฯ
(EA Working group)
Application
(EA Technical group)
Technology
(EA Technical group)
หมายเหตุ
   1 สำนักงานเลขานุการกรม 12 พ.ย. 62 
 
8 พ.ย. 62
12 พ.ย. 62
 
8 พ.ย. 62
12 พ.ย. 62 แผนบริหารความเสี่ยง
   2 กองการเงินและบัญชี กระบวนการด้านการเงินและบัญชี 7 พ.ย. 62 10 ต.ค. 62
รวม 37 ระบบงาน
(มี application ตามแผนดิจิทัลฯ 5 ปีฯ ด้านท้ายตาราง)
29 ต.ค. 62
   3 สำนักกฎหมายและที่ดิน
   4 กองแผนงาน RID No.1 1 พ.ย. 62

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี

15 ต.ค. 62

1) ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

2) Kpi Online (ปัจจุบัน) / KPI Online กรมชลประทาน (ใหม่)

3) ระบบงานสาธาณูปโภค

4) Cenproject

5) ระบบสารสนเทศเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน

อ้างอิง RID No.1
   5 กองพัสดุ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสินทรัพย์กรมชลประทาน (AMS)21 ต.ค. 62 รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ทุกประเภทของทุกหน่วยงานในกรมชลประทาน จากระบบ AMS   29 ต.ค. 62
   6 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แผนยุทธศาสตร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมชลประทาน
ปีงบประมาณ 2562-2566
8 พ.ย. 62
และ
"ตามข้อหัวแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ ฯลฯ"
9 พ.ย. 62
กับ
8 พ.ย. 62
และ
"ตามหัวข้อ Data, Information, Application and Infrastructure"
   7 สำนักเครื่องจักรกล
   8 สำนักบริหารโครงการ เทคนิคอย่างง่ายในการตั้งโครงการ 1 พ.ย. 62

มาตรฐานการศึกษาเพื่อวางแผนพัฒนาลุ่มน้ำและโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
1 พ.ย. 62

ตัวชี้วัดสำนักบริหารโครงการ ปีงบประมาณ 2563 1 พ.ย. 62
ระบบสืบค้นข้อมูลโครงการในรูปแบบภาพเสมือน 3 มิติ
(ตามแผนดิจิทัลฯ 5 ปีฯ ด้านท้ายตาราง)
   9 สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล 10 ต.ค. 62 app-1 ¸ app-2 ¸ app-3 ¸ app-4
(มี application ตามแผนดิจิทัลฯ 5 ปีฯ ด้านท้ายตาราง)
แยก Application 4 ไฟล์
  10 สำนักวิจัยและพัฒนา "ที่ปรึกษา สำรวจและเก็บข้อมูลในเบื้องต้นแล้ว" ระบบฐานข้อมูลทะเบียนนักวิจัย กรมชลประทาน
เป็นการให้บริการเผยแพร่บนเว็บไซต์
(ตามแผนดิจิทัลฯ 5 ปีฯ ด้านท้ายตาราง)
  11 สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา "ที่ปรึกษา สำรวจและเก็บข้อมูลในเบื้องต้นแล้ว" 25 พ.ย. 62 
25 พ.ย. 62 
  12 สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม  กระบวนการออกแบบด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม  22 พ.ย. 62

กระบวนการออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม เพื่อสนับสนุนกระบวนการพัฒนาแหล่งน้ำ  19 พ.ย. 62
18 พ.ย. 62
18 พ.ย. 62
  13 สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

กระบวนงานป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ  29 ต.ค. 62

กระบวนการสร้างคุณค่า กระบวนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ
กรมชลประทาน
29 ต.ค. 62

แผนขับเคลื่อน RID No.1

แผนการจัดสรรน้ำและเพาะปลูกพืชฤดูฝนในเขตชลประทาน พ.ศ. 2562

แผนการบริหารจัดการน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในเขตชลประทาน
ปี 2559/60   ปี 2560/61   ปี 2561/62

แผนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ (ฤดูฝน) พ.ศ. 2560    2561    2562


ระบบฐานข้อมูลอุตุ-อุทกวิทยา
18 พ.ย. 62

(เพิ่มเติม)

3 พ.ย. 62
ส่วนอุทกวิทยา

18 พ.ย. 62
(เพิ่มเติม)

3 พ.ย. 62
ส่วนอุทกวิทยา
  14 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ กระบวนงานการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่   (โหลดไฟล์รูปแบบ pdf)
19 พ.ย. 62

แผนงาน โครงการ ยุทธศาสตร์ หน้าที่ความรับผิดชอบ 30 ก.ย. 62
  15 สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง "ที่ปรึกษา สำรวจและเก็บข้อมูลในเบื้องต้นแล้ว"
  16 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 รายงานผล PMQA หมวด 6 (ระบุตามชื่อเรื่อง)   13 พ.ย. 62
  คู่มือกระบวนงานทั้งหมดของกรมชลประทาน   13 พ.ย. 62
รายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0

Value chain 8 ต.ค. 62

กระบวนการพัฒนาแหล่งน้ำ7 ต.ค. 62

กระบวนการบริหารจัดการน้ำ  7 ต.ค. 62

กระบวนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ  7 ต.ค. 62  

รายงานผลการดำเนินงานหมวด 6  7 ต.ค. 62

  17 กลุ่มตรวจสอบภายใน กระบวนการตรวจสอบภายใน เพิ่ม 6 พ.ย. 62
  18 กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระบบสารสนเทศโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพิ่ม 6 พ.ย. 62
  19 สถาบันพัฒนาการชลประทาน
  20 กองส่งเสริมการมีส่วนรวมของประชาชน ระบบการจัดการข้อร้องเรียน   29 ต.ค. 62 29 ต.ค. 62
  21 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง การพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง 11 ต.ค. 62 11 ต.ค. 62 รวม Application และ Technology
22 สชป. 1 6 พ.ย. 62 ปรับปรุงเพิ่มจาก 30 ต.ค. 62
23 สชป. 2 7 พ.ย. 62
7 พ.ย. 62
24 สชป. 3
25 สชป. 4 10 ต.ค. 62
26 สชป. 5 9 ต.ค. 62 9 ต.ค. 62 9 ต.ค. 62
27 สชป. 6
28 สชป. 7
29 สชป. 8
30 สชป. 9
31 สชป. 10
32 สชป. 11 10 ต.ค. 62 10 ต.ค. 62 10 ต.ค. 62
33 สชป. 12 25 ต.ค. 62 24 ต.ค. 62
34 สชป. 13 11 ต.ค. 62 11 ต.ค. 62 11 ต.ค. 62
35 สชป. 14
ไฟล์ .pdf  ไฟล์ .xlsx
1) 6 พ.ย. 62
ไฟล์ .pdf , ไฟล์ .xlsx
และ
2) 6 พ.ย. 62
ไฟล์ .pdf , ไฟล์ .xlsx

36 สชป. 15 15 ต.ค. 62 15 ต.ค. 62 15 ต.ค. 62
37 สชป. 16 11 ต.ค. 62 11 ต.ค. 62 11 ต.ค. 62 ส่วนวิศวกรรม 10 ต.ค. 62
38 สชป. 17 11 ต.ค. 62 (โครงการฯ บางนรา)   

ข้อมูลตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมชลประทาน ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) : click here

No. ชื่อระบบงาน (เรียงตามการให้ข้อมูลจากหน่วยงานหรือผู้ให้ข้อมูล) จำนวนระบบ หมายเหตุ
I 1) ระบบฐานข้อมูลการเพาะปลูกพืชด้วยระบบ Online  
2) ระบบฐานข้อมูลน้ำฝน Online 
3) ระบบฐานข้อมูลน้ำท่า Online 
4) ระบบฐานข้อมูลตะกอน 
5) ระบบฐานข้อมูลน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ 
6) ระบบฐานข้อมูลอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 
7) ระบบการติดตามผลการปฏิบัติงาน ระดับสำนัก/กอง 
8) ระบบสารสนเทศภายใน กรมชลประทาน  
9) ระบบบริหารการฝึกอบรมแบบออนไลน์  
10) ระบบ Web Mobile สมุดโทรศัพท์กรมชลประทาน 
11) ระบบทะเบียนลูกหนี้เงินยืมราชการ

12) ระบบจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน 6 พ.ย. 62
12
Download here

1 พ.ย. 62

... เพิ่มระบบจองห้องประชุมออนไลน์
"ไม่อยู่ในแผนดิจิทัล 5 ปี"

11) ระบบทะเบียนลูกหนี้เงินยืมราชการ ศทส./กงบ. มีรายงานใน application ของ กองการเงินและบัญชีในตาราง

II 1) ระบบสืบค้นข้อมูลโครงการในรูปแบบภาพเสมือน 3 มิติ   1 ได้รับข้อมูลเมื่อ 21 ต.ค. 62
III 1) ระบบบริการขอบเขตพื้นที่ชลประทาน (GIS Web Service)
2) ฐานข้อมูลสารสนเทศเขื่อนเชิงพื้นที่ กรมชลประทาน
3) โครงการพัฒนา Base Map ของกรมชลประทาน
3 ได้รับข้อมูลเมื่อ 18 ต.ค. 62
IV 1) ระบบสาธารณูปโภค
2) ระบบฐานข้อมุลกองทุนจัดรูปที่ดิน
3) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
4) ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
4 ได้รับข้อมูลเมื่อ 17 ต.ค. 62
V 1) ระบบอิเล็กทรอนิกส์ฟอร์ม (E-Form) ศทส. (E-Form) เป็นแบบฟอร์มต่างๆ ที่ใช้งานภายในกรมชลประทาน 1 ได้รับข้อมูลเมื่อ 17 ต.ค. 62
VI 1) ระบบ VDO Conference
2) ระบบ VDO Streaming
3) VoIP
4) IP Phone
5) ระบบการตรวจวัดข้อมูลระยะไกลแบบอัตโนมัต สบอ.(ระบบโทรมาตร)
5 ได้รับข้อมูลเมื่อ 16 ต.ค. 62
รวม No. I - VI      26 ระบบงาน
VII 1) ระบบฐานข้อมูลข้าราชการ (DPIS) / สบค.
2) ระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ (EPP)   / สบค.
3) การจ่ายเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบ Online – Real time   / กงบ.
4) ระบบการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์   / กงบ.
5) ระบบสารสนเทศการออกใบรับรองการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ Online / กงบ.
6) ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ กผง.
6 มีรายงานแล้วในตาราง :
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
กับ กองการเงินและบัญชี
VIII 1) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจเชิงพื้นที่ / ศทส.
2) ระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์ / ศทส.
3) ระบบสารสนเทศด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับการชลประทาน / สมด.
4) ระบบฐานข้อมูลด้านต่างประเทศ ศทส.
5) ระบบปฏิทินผู้บริหาร ศทส.
5 ยกเลิกการใช้งาน
IX 1) ระบบจัดการข้อร้องเรียน จาก กสช. เป็น ศทส. 1 เปลี่ยนแปลงระบบงานและหน่วยงานรับผิดชอบ
X 1) ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการเงินนอกงบประมาณ ระบบทนุ หมุนเวยีน(CFO)
2) ระบบรายงานการเงินรวมภาครัฐ (CFS)
3) ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)
4) ระบบบริหารงบประมาณและการเงิน(Budget Information System: BIS)
5) ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
5 ระบบงานจากภายนอกองค์กร
รวม No. VII - X      17 ระบบงาน
XI 1) ศูนย์ปฏิบัติการน้าอัจฉริยะ (Smart Water Operation Center: SWOC) ศทส./สบอ.
2) ระบบฐานข้อมูลองค์กรผู้ใช้น้ำ สบอ.
3) ระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ในรูปแบบ Digitalเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำ สบอ.
4) Application WMSC (iOS) ศทส./สบอ.
5) ระบบกล้องวงจรปิด เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำ สบอ.
6) ระบบการตรวจวัดคุณภาพน้ำ แม่น้ำเจ้าพระยา สบอ.
6 ยังไม่มีข้อมูล
XII 1) ระบบฐานข้อมูลทะเบียนนักวิจัย กรมชลประทาน 1 http://dspace.tarr.arda.or.th
http://research.rid.go.th
เป็นการให้บริการเผยแพร่บนเว็บไซต์
รวม 50 ระบบงาน
หมายเหตุ 1. วันที่ ที่ปรากฏในตาราง คือ มีข้อมูลสามารถคลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ได้
2. ช่องที่วาง คือ ไม่ได้รับข้อมูล หรือไม่มีข้อมูล ถ้าเป็นกระบวนงานควรต้องมี ส่วน Application กับ Technology อาจไม่มีในบางหน่วยงานได้


Data, Information, Application and Infrastructure
แบบฟอร์มการกรอกข้อมูล : รวบ 3 แบบฟอร์ม