ประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 2 (ร่าง) เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
(ปรับปรุงจากฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 เฉพาะรายการที่ 6 – 12)
ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 – 5 กุมภาพันธ์ 2564
 Download

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563-64/ (ปี 2562)

การจัดทำแผนงาน/โครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเสนอ DCIO กรม และ กษ.

No.  หมายเลข Spec.   คุณลักษณะเฉพาะตามกระทรวงดิจิทัลฯ รายการที่ 1 - 73  หน่วยนับ   เกณฑ์ราคากลาง   วันที่เผยแพร่   Spec.   หมายเหตุ 
-- คุณลักษณะเฉพาะของกรมชลประทาน --
ตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลฯ
 ปี พ.ศ. 
64 63 62 61 60
เครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย (Server)
  1   เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1  (Windows server อยู่ No.71) ชุด 130,000
2 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2  (Windows server อยู่ No.71) ชุด 350,000
ตู้ และ แผงวงจร สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชนิด Blade
3 ตู้สำหรับติดตั้งแผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายชนิด (Enclosure หรือ Chassis หรือ Frame) ชุด 740,000
4 แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สำหรับตู้ Enclosure หรือ Chassis หรือ Frame แบบที่ 1 ชุด 220,000
5 แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สำหรับตู้ Enclosure หรือ Chassis หรือ Frame แบบที่ 2 ชุด 500,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ ประเภท และชนิดต่างๆ
6 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
 (ควรจัดหาพร้อมลิขสิทธิ์ระบบปฏิบัติการ(Windows) ตามรายการที่ 70)
ชุด 17,000
6.1 6202 1001 0039 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ ชุด 20,800
7 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
 (ควรจัดหาพร้อมลิขสิทธิ์ระบบปฏิบัติการ(Windows) ตามรายการที่ 70)
ชุด 22,000
7.1 6302 1001 0029 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ ชุด 25,800 13สค63
8 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
 (ควรจัดหาพร้อมลิขสิทธิ์ระบบปฏิบัติการ(Windows) ตามรายการที่ 70)
ชุด 30,000
8.1 6302 1001 0030 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ ชุด 33,800 13สค63
9 เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน
 (ควรจัดหาพร้อมลิขสิทธิ์ระบบปฏิบัติการ(Windows) ตามรายการที่ 70)
ชุด 17,000 -
9.1 6302 1001 0109 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All In One สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ ชุด 20,800 9 ธค63
10 เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล
 (ควรจัดหาพร้อมลิขสิทธิ์ระบบปฏิบัติการ(Windows) ตามรายการที่ 70)
ชุด 23,000 -
10.1 6302 1001 0110 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All In One สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ ชุด 26,800 9 ธค63
11 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน
 (ควรจัดหาพร้อมลิขสิทธิ์ระบบปฏิบัติการ(Windows) ตามรายการที่ 70)
ชุด 16,000 -
11.1 6202 1001 0033 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ ชุด 19,800 -
12 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล
 (ควรจัดหาพร้อมลิขสิทธิ์ระบบปฏิบัติการ(Windows) ตามรายการที่ 70)
ชุด 22,000 -
12.1 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ โน้ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ ชุด 25,800 -
13 คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบที่ 1 ชุด 11,000 - เพิ่มใหม่ปี 63
14 คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบที่ 2 ชุด 20,000 -

 
กรณีจัดทำคำของบประมาณตามฟอร์ม ICT01 กับ ICT02 รายการที่ 6.1 ถึง 12.1 ให้ใช้ ชื่อและราคา ตามรายการที่ 6 ถึง 12 ตามลำดับ เนื่องจาก กษ. ให้ใช้รายการตามกระทรวงดิจิทัลฯ จากนั้นให้ไปเพิ่มรายการ windows (รายการที่ 70) ในตารางข้อ 7.2 ในแบบฟอร์ม ICT (แยกครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ใส่ฟอร์ม ICT ข้อ 7.1 และ แยกครุภัณฑ์ซอฟท์แวร์ ใส่ฟอร์ม ICT ข้อ 7.2) ตัวอย่าง
 

อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก สำหรับใช้กับเครื่องแม่ข่าย
15 อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage) ชุด 570,000 -
ค่าเช่า และ อุปกรณ์ จัดเก็บ Log file
16 ค่าเช่าระบบจัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 1 ระบบ 16,000 - 16,000 บาท / เดือน
17 ค่าเช่าระบบจัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 2 ระบบ 30,000 - 30,000 บาท / เดือน
18 ค่าเช่าระบบจัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 3 ระบบ 42,000 - 42,000 บาท / เดือน
19 อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 1 ชุด 50,000 -
20 อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 2 ชุด 400,000 -
21 อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 3 ชุด 850,000 -
อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก ระบบสารสนเทศขององค์กร
22 อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 1 ชุด 240,000 -
23 อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 2 ชุด 1,000,000 -
24 อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System) แบบที่ 1 ชุด 430,000 -
25 อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System) แบบที่ 2 ชุด 1,400,000 -
26 อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์ (Web Application Firewall) ชุด 530,000 -
27 อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail Security) ชุด 350,000 -
ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ
28 ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 1 (ขนาด 36U) ชุด 18,000 -
29 ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 2 (ขนาด 42U) ชุด 22,000 -
30 ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 3 (ขนาด 42U) ชุด 130,000 -
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ขนาด และ ประเภทต่างๆ
31 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง ชุด 2,800 -
32 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1 ชุด 6,000 -
33 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 ชุด 21,000 -
34 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง ชุด 120,000 -
อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย แบบต่างๆ
35 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 ชุด 5,400 -
36 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2 ชุด 23,000 -
อุปกรณ์ค้นหาเส้นทาง กระจายการทำงาน สำหรับเครือข่าย และ เครื่องแม่ข่าย
37 อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย (Router) ชุด 44,000 -
38 อุปกรณ์กระจายการทำงานสำหรับเครือข่าย (Link Load Balancer) ชุด 210,000 - ปรับลด 20,000.- จากปี 62
39 อุปกรณ์กระจายการทำงานสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server Load Balancer) ชุด 210,000 - ปรับลด 20,000 จากปี 62
เครื่องพิมพ์ประเภท และชนิด ต่างๆ
40 เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น เครื่อง 22,000 -
41 เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่ยาว เครื่อง 23,000 -
42 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) เครื่อง 4,300
43 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 เครื่อง 6,300 -
44 6402 1003 0004 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) เครื่อง 2,600 29มค64
45 6402 1003 0005 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) เครื่อง 8,900 29มค64
46 6402 1003 0006 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) เครื่อง 15,000 29มค64
47 6402 1003 0007 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) เครื่อง 10,000 29มค64
48 6402 1003 0008 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที) เครื่อง 27,000 29มค64
49 6402 1003 0009 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network สำหรับกระดาษขนาด A3 เครื่อง 54,000 29มค64
50 6402 1003 0010 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) เครื่อง 7,500 29มค64 ปรับลด 500 จากปี 62
51 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ เครื่อง 10,000 - ปรับขึ้น 1,000 จากปี 62  
52 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี เครื่อง 15,000 -
53 เครื่องพิมพ์วัตถุ 3 มิติ เครื่อง 40,000 -
54 เครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน (Thermal Printer) เครื่อง 13,000 - เพิ่มใหม่ปี 63
เครื่องสแกนเนอร์ ประเภทต่างๆ
55 สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป เครื่อง 3,200 -
56 6302 1005 0036 สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 เครื่อง 17,000 17กย63 ปรับลด 1,000 จากปี 62
57 สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 เครื่อง 29,000 -
58 สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3 เครื่อง 36,000 -
เครื่องอ่านบัตร
59 6307 1001 0018 อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) (สอดบัตรด้านหน้า) เครื่อง 700 16กค63
6307 1001 0019 อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) (สอดบัตรด้านบน) เครื่อง 700 16กค63
จอแสดงภาพ
60 จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว เครื่อง 2,800 -
61 จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว เครื่อง 3,700 - ปรับลด 300 จากปี 62
เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาดต่างๆ
62 6302 1007 0040 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA เครื่อง 2,500 17กย63
63 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA เครื่อง 5,800 -
64 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA เครื่อง 12,000 -
65 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA เครื่อง 32,000 -
66 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 10 kVA (ระบบไฟฟ้า 3 เฟส) เครื่อง 270,000 -
ค่าเช่าพื้นที่ตู้ Rack และ ระบบ Cloud สำหรับระบบสารสนเทศขององค์กร
67 ค่าเช่าพื้นที่ตู้ Rack สำหรับวางระบบคอมพิวเตอร์ (Rack Data Center Co-location) ขนาดไม่น้อยกว่า 42U ระบบ 40,000 - ราคา 40,000 ต่อเดือน
68 ค่าเช่าใช้บริการระบบ Cloud Server แบบที่ 1 (ราคาค่าเช่านี้ไม่รวมราคาการให้บริการรับส่งข้อมูล (Data Transfer) เข้าสู่ระบบ) ระบบ 6,500 - 6,500 ต่อเดือน
69 ค่าเช่าใช้บริการระบบ Cloud Server แบบที่ 2 (ราคาค่าเช่านี้ไม่รวมราคาการให้บริการรับส่งข้อมูล (Data Transfer) เข้าสู่ระบบ) ระบบ 18,000 - 18,000 ต่อเดือน
ชุดโปรแกรม หรือ ซอฟท์แวร์ สำหรับใช้งานในองค์กร
70 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย (ราคา ต่อชุด) ชุด 3,800 - ใช้ spec. ของปี 62 ได้
71 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) สำหรับรองรับหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 16 แกนหลัก (16 core) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย (ราคาต่อชุด) ชุด 28,000 - ใช้ spec. ของปี 62 ได้
72 ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย (ราคาต่อชุด) ชุด 12,000 - ใช้ spec. ของปี 62 ได้
73 ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส (ต่อปี)/ (สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ 1 เครื่อง) ชุด 700 - ใช้ spec. ของปี 62 ได้

กรณีใช้ Spec. นอกเหนือจาก 73 รายการของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ต้องชี้แจงเหตุผลความจำเป็นกับ DCIO กษ. และจัดทำ Spec. ตามระเบียบพัสดุ พร้อมแนบใบเสนอราคาอย่างน้อย 3 แหล่งและใช้ราคาต่ำสุด

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกรมชลประทาน (รายการที่ 74 เป็นต้นไป)

64 63 62 61 60
74 S1505-0799-0362 เครื่องพิมพ์ Inkjet สี แบบพกพา สำหรับกระดาษขนาด A4 เครื่อง 11,000 6 พย61
75 S1505-0899-0162 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี สำหรับกระดาษขนาด A3 เครื่อง 159,000 15พย61
76 6302 1004 0039 เครื่องพิมพ์ Inkjet สี แบบที่ 1 สำหรับกระดาษขนาด A0 เครื่อง 230,000 17กย63 แทน Plotter สี A0
77 S1506-0102-0162 เครื่องพิมพ์ Inkjet สี แบบที่ 1 สำหรับกระดาษขนาด A1 เครื่อง 180,000 2 พย61
78 S1508-0201-0162 เครื่อง Scanner สำหรับกระดาษขนาด A0 เครื่อง 450,000 2 พย61
79 S1508-0204-0162 เครื่อง Scanner สำหรับกระดาษขนาด A3 เครื่อง 117,000 24ตค61
80 6202 1006 0027 อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบบริหารจัดการได้ ขนาด 8 ช่องสัญญาณ ชุด 5,200 8 มีค62
81 6202 1009 0021 ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ขนาด 6U ชุด 4,700 8 มีค62
82 S1514-0399-0161 เครื่องบันทึกข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย (NAS) ขนาดความจุรวมสูงสุดไม่น้อยกว่า 24 TB เครื่อง 57,000 14กพ62
83 6202 1011 0116 ชุดคำสั่งประยุกต์สำหรับระบบควบคุมระยะไกล ชุด 450,000 8 มิย62 SCADA Software
84 6202 1011 0120 ชุดคำสั่งจำลองเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือน ลิขสิทธิ์ 185,000 4 กค62 VMware
85 6202 1003 0153 เครื่องพิมพ์ Dot Matrix Printer สำหรับพิมพ์เช็ค เครื่อง 30,000 22ตค62
86 6202 1003 0152 เครื่อง Plotter Scanner สี ระบบ Multifunction ขนาด A0 ชุด 493,000 7ตค63
87 6202 1001 0041 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ Workstation แบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมปฏิบัติการ ชุด 100,000 24พค62
88 6302 1006 0041 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 48 ช่อง ชุด 312,000 สำหรับ SWOC
89 6302 1011 0102 โปรแกรมประยุกต์สำหรับงานบริหารจัดการฐานข้อมูล ขนาด 25 ผู้ใช้ ชุด 203,800 โทร. 2625
90 6302 1011 0103 โปรแกรมประยุกต์สำหรับงานบริหารจัดการฐานข้อมูล แบบ Standard ชุด 138,800 - โทร. 2625
91 6402 1006 0046 อุปกรณ์กระจายสัญญาณสัญญาณเครือข่าย 10 Gbps ชุด 215,400 8มิย64 สำหรับศูนย์เทคโนฯ

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (14 รายการ) ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (ต้องขออนุมัติ กษ.)

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานอื่น ๆ ที่ไม่ต้องเสนอ กษ.

92 6402 1006 0041 ชุดอุปกรณ์เชื่อมต่อและตรวจสอบสายสัญญาณ แบบไฟเบอร์ออฟติก ชุด 491,000 29มีค64 สำหรับศูนย์ฯ และงาน VPN
องค์ประกอบด้านการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะและเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ
 ข้อมูลดังกล่าวหากมีเปลี่ยนแปลง จะได้ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันต่อไป
นางสาวโสรยา ทองย้อย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
ฝ่ายมาตรฐานเทคโนโลยี ส่วนยุทธศาสตร์และมาตรฐานเทคโนโลยี โทร. 2625