เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 
No.  หมายเลขครุภัณฑ์    คุณลักษณะเฉพาะตามกระทรวงดิจิทัลฯ 72 รายการ «   เกณฑ์ราคากลาง   วันที่เผยแพร่   เอกสาร   หมายเหตุ 
-- คุณลักษณะเฉพาะของกรมชลประทาน --
(หัวข้อย่อย และ รายการที่ 73 เป็นต้นไป)
 ปี พ.ศ. 
62/1 61 60
เครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย (Server)
  1   6202 1001 0045 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 130,000 4 มิ.ย. 62 Windows อยู่ No.70
2 6202 1001 0042 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 350,000 1 มิ.ย. 62 Windows อยู่ No.70
ตู้ และ แผงวงจร สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชนิด Blade
3 6202 1009 0046 ตู้สำหรับติดตั้งเครื่องแม่ข่ายชนิด Blade (Enclosure/Chassis) แบบที่ 1 400,000 4 มิ.ย. 62
4 6202 1009 0047 ตู้สำหรับติดตั้งเครื่องแม่ข่ายชนิด Blade (Enclosure/Chassis) แบบที่ 2 740,000 4 มิ.ย. 62
5 6202 1001 0048 แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชนิด Blade สำหรับตู้ Enclosure/Chassis แบบที่ 1 200,000 4 มิ.ย. 62
6 6202 1001 0049 แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชนิด Blade สำหรับตู้ Enclosure/Chassis แบบที่ 2 500,000 4 มิ.ย. 62
เครื่องคอมพิวเตอร์ ประเภท และชนิดต่างๆ
7 6202 1001 0050 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 17,000 4 มิ.ย. 62 Windows อยู่ No. 69
7.1 6202 1001 0039 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ 20,800 2 พ.ค. 62
8 6202 1001 0051 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 22,000 4 มิ.ย. 62 Windows อยู่ No. 69
8.1 6202 1001 0035 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ 25,800 2 พ.ค. 62
9 6202 1001 0052 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 30,000 4 มิ.ย. 62 Windows อยู่ No. 69
9.1 6202 1001 0115 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ 33,800 4 มิ.ย. 62
10 6202 1001 0053 เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน 17,000 4 มิ.ย. 62 Windows อยู่ No. 69
10.1 6202 1001 0040 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All In One สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ 20,800 10 มิ.ย. 62
11 6202 1001 0054 เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล 23,000 4 มิ.ย. 62 Windows อยู่ No. 69
11.1 6202 1001 0034 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All In One สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ 26,800 2 พ.ค. 62
12 6202 1001 0055 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน 16,000 4 มิ.ย. 62 Windows อยู่ No. 69
12.1 6202 1001 0033 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ 19,800 2 พ.ค. 62
13 6202 1001 0056 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล 22,000 4 มิ.ย. 62 Windows อยู่ No. 69
13.1 6202 1001 0044 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ โน้ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ 25,800 24 พ.ค. 62 core i7
14 6202 1001 0057 คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต 20,000 4 มิ.ย. 62
อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก สำหรับใช้กับเครื่องแม่ข่าย
15 6202 1008 0058 อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage) 570,000 4 มิ.ย. 62
ค่าเช่า และ อุปกรณ์ จัดเก็บ Log file
16 6202 1006 0060 ค่าเช่าระบบจัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 1 16,000 4 มิ.ย. 62
17 6202 1006 0060 ค่าเช่าระบบจัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 2 30,000 4 มิ.ย. 62
18 6202 1006 0061 ค่าเช่าระบบจัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 3 42,000 4 มิ.ย. 62
19 6202 1009 0062 อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 1 50,000 4 มิ.ย. 62
20 6202 1006 0063 อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 2 400,000 4 มิ.ย. 62
21 6202 1006 0064 อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 3 850,000 4 มิ.ย. 62
อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก ระบบสารสนเทศขององค์กร
22 6202 1006 0065 อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 1 240,000 4 มิ.ย. 62
23 6202 1006 0066 อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 2 1,000,000 4 มิ.ย. 62
24 6202 1006 0067 อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System) แบบที่ 1 430,000 4 มิ.ย. 62
25 6202 1006 0068 อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System) แบบที่ 2 1,400,000 4 มิ.ย. 62
26 6202 1006 0069 อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์ (Web Application Firewall) 530,000 4 มิ.ย. 62
27 6202 1006 0070 อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail Security) 350,000 4 มิ.ย. 62
ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ
28 6202 1009 0071 ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 1 (ขนาด 36U) 18,000 4 มิ.ย. 62
29 6202 1009 0072 ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 2 (ขนาด 42U) 22,000 4 มิ.ย. 62
30 6202 1009 0073 ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 3 (ขนาด 42U) 130,000 4 มิ.ย. 62
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ขนาด และ ประเภทต่างๆ
31 6202 1006 0075 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง 2,800 4 มิ.ย. 62
32 6202 1006 0075 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1 6,000 4 มิ.ย. 62
33 6202 1006 0076 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 21,000 4 มิ.ย. 62
34 6202 1006 0077 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง 120,000 4 มิ.ย. 62
อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย แบบต่างๆ
35 6202 1006 0078 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 5,400 4 มิ.ย. 62
36 6202 1006 0079 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2 23,000 4 มิ.ย. 62
อุปกรณ์ค้นหาเส้นทาง กระจายการทำงาน สำหรับเครือข่าย และ เครื่องแม่ข่าย
37 6202 1006 0080 อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย (Router) 44,000 4 มิ.ย. 62
38 6202 1006 0081 อุปกรณ์กระจายการทำงานสำหรับเครือข่าย (Link Load Balancer) 230,000 4 มิ.ย. 62
39 6202 1006 0082 อุปกรณ์กระจายการทำงานสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server Load Balancer) 230,000 4 มิ.ย. 62
เครื่องพิมพ์ประเภท และชนิด ต่างๆ
40 6202 1003 0083 เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น 22,000 4 มิ.ย. 62
41 6202 1003 0084 เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่ยาว 23,000 4 มิ.ย. 62
42 6202 1003 0085 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 4,300 4 มิ.ย. 62
43 6202 1003 0086 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 6,300 4 มิ.ย. 62
44 6202 1003 0087 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) 2,600 4 มิ.ย. 62
45 6202 1003 0088 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 8,900 4 มิ.ย. 62
46 6202 1003 0089 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) 15,000 4 มิ.ย. 62
47 6202 1003 0090 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) 10,000 4 มิ.ย. 62
48 6202 1003 0091 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที) ราคา 27,000 4 มิ.ย. 62
49 6202 1003 0092 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network สำหรับกระดาษขนาด A3 54,000 4 มิ.ย. 62
50 6202 1003 0093 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 8,000 4 มิ.ย. 62
51 6202 1003 0094 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ 9,000 4 มิ.ย. 62
52 6202 1003 0095 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี 15,000 4 มิ.ย. 62
53 6202 1003 0096 เครื่องพิมพ์วัตถุ 3 มิติ 40,000 4 มิ.ย. 62
เครื่องสแกนเนอร์ ประเภทต่างๆ
54 6202 1005 0097 สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป 3,200 4 มิ.ย. 62
55 6202 1005 0098 สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 18,000 4 มิ.ย. 62
56 6202 1005 0099 สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 29,000 4 มิ.ย. 62
57 6202 1005 0100 สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3 36,000 4 มิ.ย. 62
เครื่องอ่านบัตร
58 6202 1005 0101 อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) 700 4 มิ.ย. 62
จอแสดงภาพ
59 6202 1002 0102 จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 2,800 4 มิ.ย. 62
60 6202 1002 0103 จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว 4,000 4 มิ.ย. 62
เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาดต่างๆ
61 6202 1007 0104 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 2,500 4 มิ.ย. 62
62 6202 1007 0105 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 5,800 4 มิ.ย. 62
63 6202 1007 0106 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA 12,000 4 มิ.ย. 62
64 6202 1007 0107 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA 32,000 4 มิ.ย. 62
65 6202 1007 0108 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 10 kVA (ระบบไฟฟ้า 3 เฟส) 270,000 4 มิ.ย. 62
ค่าเช่าพื้นที่ตู้ Rack และ ระบบ Cloud สำหรับระบบสารสนเทศขององค์กร
66 6202 1007 0109 ค่าเช่าพื้นที่ตู้ Rack สำหรับวางระบบคอมพิวเตอร์ (Rack Data Center Co-location) ขนาดไม่น้อยกว่า 42U (ต่อเดือน) 40,000 4 มิ.ย. 62
67 6202 1012 0110 ค่าเช่าระบบ Cloud Server แบบที่ 1 (ต่อเดือน) / (ราคาค่าเช่านี้ไม่รวมราคาการให้บริการรับส่งข้อมูล (Data Transfer) เข้าสู่ระบบ) 6,500 4 มิ.ย. 62
68 6202 1012 0111 ค่าเช่าระบบ Cloud Server แบบที่ 2 (ต่อเดือน)/ (ราคาค่าเช่านี้ไม่รวมราคาการให้บริการรับส่งข้อมูล (Data Transfer) เข้าสู่ระบบ) 18,000 4 มิ.ย. 62
ชุดโปรแกรม หรือ ซอฟท์แวร์ สำหรับใช้งานในองค์กร
69 6202 1011 0113 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย (ราคา ต่อชุด) 3,800 4 มิ.ย. 62
70 6202 1011 0043 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) สำหรับรองรับหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 16 แกนหลัก (16 core) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย (ราคาต่อชุด) 28,000 1 มิ.ย. 62
71 6202 1011 0113 ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย (ราคาต่อชุด) 12,000 4 มิ.ย. 62
72 6202 1011 0114 ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส (ต่อปี)/ (สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ 1 เครื่อง) 700 4 มิ.ย. 62

ควรใช้ 72 รายการตามมาตรฐานของกระทรวงดิจิทัลฯ / นอกเหนือจาก 72 รายการ ต้องชี้แจงเหตุผลความจำเป็นต่อกระทรวง

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เฉพาะ ของกรมชลประทาน
(ไม่มีในกระทรวงดิจิทัลฯ ตั้งแต่ 73 เป็นต้นไป)

  73   S1509-0399-0256 โปรแกรมประยุกต์สำหรับงานบริหารจัดการฐานข้อมูล ขนาด 25 ผู้ใช้งาน 250,000 13 ก.ค. 60  
74 6202 0311 0023 เครื่องบันทึกภาพดิจิตอล (DVR) ขนาด 16 จุด 22,000 8 มี.ค. 62
75 S1504-0503-0161 เครื่องนำเสนอข้อมูลแบบไร้สายด้วย Android Device iOS Device และเครือข่าย 49,000 20 มิ.ย.61
76 S1505-0799-0362 เครื่องพิมพ์ Inkjet สี แบบพกพา สำหรับกระดาษขนาด A4 11,000 6 พ.ย. 61
77 S1505-0899-0162 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี สำหรับกระดาษขนาด A3 159,000 15 พ.ย. 61
78 S1506-0101-0162 เครื่องพิมพ์ Inkjet สี แบบที่ 1 สำหรับกระดาษขนาด A0 230,000 5 พ.ย. 61 Plotter สี ขนาด A0
79 S1506-0102-0162 เครื่องพิมพ์ Inkjet สี แบบที่ 1 สำหรับกระดาษขนาด A1 180,000 2 พ.ย. 61
80 S1508-0201-0162 เครื่อง Scanner สำหรับกระดาษขนาด A0 450,000 2 พ.ย. 61
81 S1508-0204-0162 เครื่อง Scanner สำหรับกระดาษขนาด A3 117,000 24 ต.ค. 61
82 6202 1006 0027 อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบบริหารจัดการได้ ขนาด 8 ช่องสัญญาณ 5,200 8 มี.ค. 62
83 6202 1009 0021 ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ขนาด 6U 4,700 8 มี.ค. 62
84 S1515-0199-0361 ตู้ Rack สำหรับงานระบบเครือข่าย ขนาด 15 U 11,000 8 พ.ค. 61
85 S1512-0299-0160 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์ ระดับ WXGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 ANSI Lumens 24,000 13 ก.ค. 60
86 S1512-0299-0260 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์ ระดับ WXGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens 36,000 13 ก.ค. 60
87 S1512-0299-0360 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 ANSI Lumens 14,000 13 ก.ค. 60
88 S1514-0399-0161 เครื่องบันทึกข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย (NAS) ขนาดความจุรวมสูงสุดไม่น้อยกว่า 24 TB 57,000 14 ก.พ. 62
89 6202 1011 0116 ชุดคำสั่งประยุกต์สำหรับระบบควบคุมระยะไกล 450,000 8 มิ.ย. 62 SCADA Software
90 6202 1011 0120 ชุดคำสั่งจำลองเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือน 185,000 4 ก.ค. 62 VMware
91 6202 1003 0124 เครื่องพิมพ์บัตร แบบที่ 1 130,000 12 ก.ค. 62

» เกณฑ์ราคากลางคอมพิวเตอร์ประจำปี 2562 ของกระทรางดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม «  ¦  » มาตรฐานต่างๆ ที่ใช้ «

  ควรใช้ข้อมูลล่าสุดของปี 62 สำหรับการจัดหา  ¦ หมายเหตุ เริ่มใช้ พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป  » ที่มาของ Spec 72 รายการ «

ฝ่ายมาตรฐานเทคโนโลยี ส่วนยุทธศาสตร์และมาตรฐานเทคโนโลยี โทร. 2625   
ปรับปรุงล่าสุด 2 ก.ย. 62 ปรับปรุงตามกระทรวงดิจิทัลฯ ปีละ 2 ครั้ง 16 ก.ค. 62 18 ก.ค. 62 23 ก.ค. 62