เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563/ (ของปี 2562)

 การจัดทำแผนงาน/โครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลปีงบประมาณ 2565 

No.  หมายเลข Spec.   คุณลักษณะเฉพาะตามกระทรวงดิจิทัลฯ รายการที่ 1 - 73   เกณฑ์ราคากลาง   วันที่เผยแพร่   Spec.   หมายเหตุ 
-- คุณลักษณะเฉพาะของกรมชลประทาน --
(หัวข้อย่อยใน 73 รายการและรายการที่ 74 เป็นต้นไป)
 ปี พ.ศ. 
63 62 61 60..
เครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย (Server)
  1   เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 130,000 - .... Windows server อยู่ No.71
2 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 350,000 - .... Windows server อยู่ No.71
ตู้ และ แผงวงจร สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชนิด Blade
3 ตู้สำหรับติดตั้งแผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายชนิด (Enclosure หรือ Chassis หรือ Frame) 740,000 - ....
4 แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สำหรับตู้ Enclosure หรือ Chassis หรือ Frame แบบที่ 1 220,000 - ....
5 แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สำหรับตู้ Enclosure หรือ Chassis หรือ Frame แบบที่ 2 500,000 - ....
เครื่องคอมพิวเตอร์ ประเภท และชนิดต่างๆ
6 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 17,000 - .... ควรจัดหาพร้อมลิขสิทธิ์ระบบปฏิบัติการ(Windows) ตามรายการที่ 70
6.1 6202 1001 0039 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ 20,800 - ....
7 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 22,000 - .... ควรจัดหาพร้อมลิขสิทธิ์ระบบปฏิบัติการ(Windows) ตามรายการที่ 70
7.1 6302 1001 0029 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ 25,800 13สค63
8 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 30,000 - ควรจัดหาพร้อมลิขสิทธิ์ระบบปฏิบัติการ(Windows) ตามรายการที่ 70
8.1 6302 1001 0030 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ 33,800 13สค63
9 เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน 17,000 - .... ควรจัดหาพร้อมลิขสิทธิ์ระบบปฏิบัติการ(Windows) ตามรายการที่ 70
9.1 6202 1001 0040 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All In One สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ 20,800 - ....
10 เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล 23,000 - .... ควรจัดหาพร้อมลิขสิทธิ์ระบบปฏิบัติการ(Windows) ตามรายการที่ 70
10.1 6202 1001 0034 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All In One สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ 26,800 - ....
11 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน 16,000 - .... ควรจัดหาพร้อมลิขสิทธิ์ระบบปฏิบัติการ(Windows) ตามรายการที่ 70
11.1 6202 1001 0033 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ 19,800 - ....
12 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล 22,000 - .... ควรจัดหาพร้อมลิขสิทธิ์ระบบปฏิบัติการ(Windows) ตามรายการที่ 70
12.1 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ โน้ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ 25,800 ....
13 คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบที่ 1 11,000 - .... เพิ่มใหม่ปี 63
14 คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบที่ 2 20,000 - ....
อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก สำหรับใช้กับเครื่องแม่ข่าย
15 อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage) 570,000 - ....
ค่าเช่า และ อุปกรณ์ จัดเก็บ Log file
16 ค่าเช่าระบบจัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 1 16,000 - .... 16,000 บาท / เดือน
17 ค่าเช่าระบบจัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 2 30,000 - .... 30,000 บาท / เดือน
18 ค่าเช่าระบบจัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 3 42,000 - .... 42,000 บาท / เดือน
19 อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 1 50,000 - ....
20 อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 2 400,000 - ....
21 อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 3 850,000 - ....
อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก ระบบสารสนเทศขององค์กร
22 อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 1 240,000 - ....
23 อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 2 1,000,000 - ....
24 อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System) แบบที่ 1 430,000 - ....
25 อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System) แบบที่ 2 1,400,000 - ....
26 อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์ (Web Application Firewall) 530,000 - ....
27 อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail Security) 350,000 - ....
ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ
28 ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 1 (ขนาด 36U) 18,000 - ....
29 ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 2 (ขนาด 42U) 22,000 - ....
30 ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 3 (ขนาด 42U) 130,000 - ....
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ขนาด และ ประเภทต่างๆ
31 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง 2,800 - ....
32 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1 6,000 - ....
33 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 21,000 - ....
34 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง 120,000 - ....
อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย แบบต่างๆ
35 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 5,400 - ....
36 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2 23,000 - ....
อุปกรณ์ค้นหาเส้นทาง กระจายการทำงาน สำหรับเครือข่าย และ เครื่องแม่ข่าย
37 อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย (Router) 44,000 - ....
38 อุปกรณ์กระจายการทำงานสำหรับเครือข่าย (Link Load Balancer) 210,000 - .... ปรับลด 20,000.- จากปี 62
39 อุปกรณ์กระจายการทำงานสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server Load Balancer) 210,000 - .... ปรับลด 20,000 จากปี 62
เครื่องพิมพ์ประเภท และชนิด ต่างๆ
40 เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น 22,000 - ....
41 เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่ยาว 23,000 - ....
42 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 4,300 - ....
43 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 6,300 - ....
44 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) 2,600 - ....
45 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 8,900 - ....
46 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) 15,000 - ....
47 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) 10,000 - ....
48 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที) 27,000 - ....
49 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network สำหรับกระดาษขนาด A3 54,000 - ....
50 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 7,500 - .... ปรับลด 500 จากปี 62
51 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ 10,000 - .... ปรับขึ้น 1,000 จากปี 62  
52 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี 15,000 - ....
53 เครื่องพิมพ์วัตถุ 3 มิติ 40,000 - ....
54 เครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน (Thermal Printer) 13,000 - .... เพิ่มใหม่ปี 63
เครื่องสแกนเนอร์ ประเภทต่างๆ
55 สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป 3,200 - ....
56 6302 1005 0036 สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 17,000 17กย63 ปรับลด 1,000 จากปี 62
57 สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 29,000 - ....
58 สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3 36,000 - ....
เครื่องอ่านบัตร
59 6307 1001 0018 อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) (สอดบัตรด้านหน้า) 700 16กค63
6307 1001 0019 อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) (สอดบัตรด้านบน) 700 16กค63
จอแสดงภาพ
60 จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 2,800 - ....
61 จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว 3,700 - .... ปรับลด 300 จากปี 62
เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาดต่างๆ
62 6302 1007 0040 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 2,500 17กย63
63 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 5,800 - ....
64 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA 12,000 - ....
65 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA 32,000 - ....
66 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 10 kVA (ระบบไฟฟ้า 3 เฟส) 270,000 - ....
ค่าเช่าพื้นที่ตู้ Rack และ ระบบ Cloud สำหรับระบบสารสนเทศขององค์กร
67 ค่าเช่าพื้นที่ตู้ Rack สำหรับวางระบบคอมพิวเตอร์ (Rack Data Center Co-location) ขนาดไม่น้อยกว่า 42U 40,000 - .... ราคา 40,000 ต่อเดือน
68 ค่าเช่าใช้บริการระบบ Cloud Server แบบที่ 1 (ราคาค่าเช่านี้ไม่รวมราคาการให้บริการรับส่งข้อมูล (Data Transfer) เข้าสู่ระบบ) 6,500 - .... 6,500 ต่อเดือน
69 ค่าเช่าใช้บริการระบบ Cloud Server แบบที่ 2 (ราคาค่าเช่านี้ไม่รวมราคาการให้บริการรับส่งข้อมูล (Data Transfer) เข้าสู่ระบบ) 18,000 - .... 18,000 ต่อเดือน
ชุดโปรแกรม หรือ ซอฟท์แวร์ สำหรับใช้งานในองค์กร
70 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย (ราคา ต่อชุด) 3,800 - .... ใช้ spec. ของปี 62 ได้
71 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) สำหรับรองรับหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 16 แกนหลัก (16 core) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย (ราคาต่อชุด) 28,000 - .... ใช้ spec. ของปี 62 ได้
72 ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย (ราคาต่อชุด) 12,000 - .... ใช้ spec. ของปี 62 ได้
73 ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส (ต่อปี)/ (สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ 1 เครื่อง) 700 - .... ใช้ spec. ของปี 62 ได้

กรณีใช้ Spec. นอกเหนือจาก 73 รายการของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ต้องชี้แจงเหตุผลความจำเป็นกับ DCIO กษ. และจัดทำ Spec. ตามระเบียบพัสดุ พร้อมแนบใบเสนอราคาอย่างน้อย 3 แหล่งและใช้ราคาต่ำสุด

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกรมชลประทาน (รายการที่ 74 เป็นต้นไป)

74 6202 0311 0023 เครื่องบันทึกภาพดิจิตอล (DVR) ขนาด 16 จุด 22,000 8 มีค62
75 S1505-0799-0362 เครื่องพิมพ์ Inkjet สี แบบพกพา สำหรับกระดาษขนาด A4 11,000 6 พย61
76 S1505-0899-0162 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี สำหรับกระดาษขนาด A3 159,000 15พย61
77 6302 1004 0039 เครื่องพิมพ์ Inkjet สี แบบที่ 1 สำหรับกระดาษขนาด A0 230,000 17กย63 Plotter สี ขนาด A0
78 S1506-0102-0162 เครื่องพิมพ์ Inkjet สี แบบที่ 1 สำหรับกระดาษขนาด A1 180,000 2 พย61
79 S1508-0201-0162 เครื่อง Scanner สำหรับกระดาษขนาด A0 450,000 2 พย61
80 S1508-0204-0162 เครื่อง Scanner สำหรับกระดาษขนาด A3 117,000 24ตค61
81 6202 1006 0027 อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบบริหารจัดการได้ ขนาด 8 ช่องสัญญาณ 5,200 8 มีค62
82 6202 1009 0021 ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ขนาด 6U 4,700 8 มีค62
83 S1514-0399-0161 เครื่องบันทึกข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย (NAS) ขนาดความจุรวมสูงสุดไม่น้อยกว่า 24 TB 57,000 14กพ62
84 6202 1011 0116 ชุดคำสั่งประยุกต์สำหรับระบบควบคุมระยะไกล 450,000 8 มิย62 SCADA Software
85 6202 1011 0120 ชุดคำสั่งจำลองเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือน 185,000 4 กค62 VMware
86 6202 1003 0153 เครื่องพิมพ์ Dot Matrix Printer สำหรับพิมพ์เช็ค 30,000 22ตค62
87 6202 1003 0152 เครื่อง Plotter Scanner สี ระบบ Multifunction ขนาด A0 493,000 7ตค63
88 6202 1001 0041 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ Workstation แบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมปฏิบัติการ 100,000 24พค62
89 6302 1006 0041 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 48 ช่อง 312,000 1 ตค 63
90 โปรแกรมประยุกต์สำหรับงานบริหารจัดการฐานข้อมูล ขนาด 25 ผู้ใช้ 203,800 - อยู่ระหว่างดำเนินการ/เพื่อใช้กับเครื่องแม่ข่ายแบบที่ 2 เท่านั้น
91 โปรแกรมประยุกต์สำหรับงานบริหารจัดการฐานข้อมูล แบบ Standard 138,800 - อยู่ระหว่างดำเนินการ/เพื่อใช้กับเครื่องแม่ข่ายแบบที่ 2 เท่านั้น
องค์ประกอบด้านการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะและเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ

ฝ่ายมาตรฐานเทคโนโลยี ส่วนยุทธศาสตร์และมาตรฐานเทคโนโลยี โทร. 2625