เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 
No.  หมายเลขครุภัณฑ์   คุณลักษณะเฉพาะตามกระทรวงดิจิทัลฯ 72 รายการ   เกณฑ์ราคากลาง   วันที่เผยแพร่   เอกสาร   หมายเหตุ 
-- คุณลักษณะเฉพาะของกรมชลประทาน --
(หัวข้อย่อย และ รายการที่ 73 เป็นต้นไป)
 ปี พ.ศ. 
62/1 61 60
เครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย (Server)
  1   6202 1001 0045 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 130,000 4 มิ.ย. 62 Windows อยู่ No.70
2 6202 1001 0042 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 350,000 1 มิ.ย. 62 Windows อยู่ No.70
ตู้ และ แผงวงจร สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชนิด Blade
3 6202 1009 0046 ตู้สำหรับติดตั้งเครื่องแม่ข่ายชนิด Blade (Enclosure/Chassis) แบบที่ 1 400,000 4 มิ.ย. 62
4 6202 1009 0047 ตู้สำหรับติดตั้งเครื่องแม่ข่ายชนิด Blade (Enclosure/Chassis) แบบที่ 2 740,000 4 มิ.ย. 62
5 6202 1001 0048 แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชนิด Blade สำหรับตู้ Enclosure/Chassis แบบที่ 1 200,000 4 มิ.ย. 62
6 6202 1001 0049 แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชนิด Blade สำหรับตู้ Enclosure/Chassis แบบที่ 2 500,000 4 มิ.ย. 62
เครื่องคอมพิวเตอร์ ประเภท และชนิดต่างๆ
7 6202 1001 0050 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 17,000 4 มิ.ย. 62 Windows อยู่ No. 69
7.1 6202 1001 0039 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ 20,800 2 พ.ค. 62
8 6202 1001 0051 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 22,000 4 มิ.ย. 62 Windows อยู่ No. 69
8.1 6202 1001 0035 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ 25,800 2 พ.ค. 62
9 6202 1001 0052 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 30,000 4 มิ.ย. 62 Windows อยู่ No. 69
9.1 S1501-0499-0562 เครื่องคอมพิวเตอร์ ประมวลผลระดับสูง พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ 38,500 6 พ.ย. 61 (spec สูงกว่า 9.2)
9.2 S1501-0499-0362 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ 33,800 24 ต.ค. 61
9.3 6202 1001 0115 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ 33,800 4 มิ.ย. 62
10 6202 1001 0053 เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน 17,000 4 มิ.ย. 62 Windows อยู่ No. 69
10.1 6202 1001 0040 เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิด All In One สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ 20,800 10 มิ.ย. 62
11 6202 1001 0054 เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล 23,000 4 มิ.ย. 62 Windows อยู่ No. 69
11.1 6202 1001 0034 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All In One สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ 26,800 2 พ.ค. 62
12 6202 1001 0055 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน 16,000 4 มิ.ย. 62 Windows อยู่ No. 69
12.1 6202 1001 0033 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ 19,800 2 พ.ค. 62
13 6202 1001 0056 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล 22,000 4 มิ.ย. 62 Windows อยู่ No. 69
13.1 6202 1001 0044 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ โน้ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ 25,800 24 พ.ค. 62 core i7
13.2 6202 1001 0032 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ โน้ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ 25,800 30 เม.ย. 62 core i5 + Optane Memory
13.3 S1501-0599-0162 เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิด Notebook สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ 24,800 22 ต.ค. 61
14 6202 1001 0057 คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต 20,000 4 มิ.ย. 62
อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก สำหรับใช้กับเครื่องแม่ข่าย
15 6202 1008 0058 อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage) 570,000 4 มิ.ย. 62
ค่าเช่า และ อุปกรณ์ จัดเก็บ Log file
16 6202 1006 0060 ค่าเช่าระบบจัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 1 16,000 4 มิ.ย. 62
17 6202 1006 0060 ค่าเช่าระบบจัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 2 30,000 4 มิ.ย. 62
18 6202 1006 0061 ค่าเช่าระบบจัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 3 42,000 4 มิ.ย. 62
19 6202 1009 0062 อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 1 50,000 4 มิ.ย. 62
20 6202 1006 0063 อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 2 400,000 4 มิ.ย. 62
21 6202 1006 0064 อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 3 850,000 4 มิ.ย. 62
อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก ระบบสารสนเทศขององค์กร
22 6202 1006 0065 อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 1 240,000 4 มิ.ย. 62
23 6202 1006 0066 อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 2 1,000,000 4 มิ.ย. 62
24 6202 1006 0067 อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System) แบบที่ 1 430,000 4 มิ.ย. 62
25 6202 1006 0068 อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System) แบบที่ 2 1,400,000 4 มิ.ย. 62
26 6202 1006 0069 อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์ (Web Application Firewall) 530,000 4 มิ.ย. 62
27 6202 1006 0070 อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail Security) 350,000 4 มิ.ย. 62
ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ
28 6202 1009 0071 ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 1 (ขนาด 36U) 18,000 4 มิ.ย. 62
29 6202 1009 0072 ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์แบบที่ 2 (ขนาด 42U) 22,000 4 มิ.ย. 62
29.1 S1515-0199-0162 ตู้สำหรับเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ขนาด 42 U 22,000 5 พ.ย. 61
30 6202 1009 0073 ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 3 (ขนาด 42U) 130,000 4 มิ.ย. 62
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ขนาด และ ประเภทต่างๆ
31 6202 1006 0075 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง 2,800 4 มิ.ย. 62
31.1 S1510-0399-0162 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ L2 Switch ขนาด 16 ช่องสัญญาณ 3,000 22 ต.ค. 61 ยกเลิก/ปรับลดราคาตาม (31)
32 6202 1006 0075 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1 6,000 4 มิ.ย. 62
32.1 S1510-0399-0453 อุปกรณ์สลับสัญญาณ ขนาด 24 ช่องสัญญาณ แบบ 10/100/1000 mbps. 6,200 13 ก.ค. 60 ยกเลิก/ปรับลดราคาตาม (32)
33 6202 1006 0076 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 21,000 4 มิ.ย. 62
33.1 S1510-0399-0262 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ L2 Switch ขนาด 24 ช่องสัญญาณ 21,000 9 พ.ย. 61
34 6202 1006 0077 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง 120,000 4 มิ.ย. 62
34.1 S1510-0399-0159 อุปกรณ์สลับสัญญาณ ขนาด 24 ช่องสัญญาณ แบบ 10/100/1000 mbps. (บริหารจัดการและผสานเครือข่ายได้) 130,000 13 ก.ค. 60 ยกเลิก/ปรับลดราคาตาม (34)
อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย แบบต่างๆ
35 6202 1006 0078 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 5,400 4 มิ.ย. 62
35.1 6202 1006 0022 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 5,700 8 มี.ค. 62 ยกเลิก/ปรับลดราคาตาม (35)
36 6202 1006 0079 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2 23,000 4 มิ.ย. 62
อุปกรณ์ค้นหาเส้นทาง กระจายการทำงาน สำหรับเครือข่าย และ เครื่องแม่ข่าย
37 6202 1006 0080 อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย (Router) 44,000 4 มิ.ย. 62
38 6202 1006 0081 อุปกรณ์กระจายการทำงานสำหรับเครือข่าย (Link Load Balancer) 230,000 4 มิ.ย. 62
39 6202 1006 0082 อุปกรณ์กระจายการทำงานสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server Load Balancer) 230,000 4 มิ.ย. 62
เครื่องพิมพ์ประเภท และชนิด ต่างๆ
40 6202 1003 0083 เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น 22,000 4 มิ.ย. 62
40.1 S1505-0502-0153 เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix แคร่สั้น 22,000 13 ก.ค. 60
41 6202 1003 0084 เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่ยาว 23,000 4 มิ.ย. 62
41.1 S1505-0501-0153 เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix แคร่ยาว 23,000 13 ก.ค. 60
42 6202 1003 0085 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 4,300 4 มิ.ย. 62
42.1 S1505-0799-0162 เครื่องพิมพ์ Inkjet สี พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (ink tank printer) 4,300 2 พ.ย. 61
43 6202 1003 0086 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 6,300 4 มิ.ย. 62
43.1 S1505-0799-0262 เครื่องพิมพ์ Inkjet สี สำหรับกระดาษขนาด A3 7,100 22 ต.ค. 61 ยกเลิก/ปรับลดราคาตาม (43)
44 6202 1003 0087 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา (18 หน้า/นาที) 2,600 4 มิ.ย. 62
44.1 S1505-0699-0262 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว-ดำ (20หน้า/นาที) 2,600 29 ต.ค. 61
45 6202 1003 0088 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 8,900 4 มิ.ย. 62
45.1 S1505-0699-0362 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว ดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) 7,900 29 ต.ค. 61
46 6202 1003 0089 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) 15,000 4 มิ.ย. 62
46.1 S1505-0699-0162 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ network สำหรับกระดาษขนาด A3 15,000 24 ต.ค. 61
47 6202 1003 0090 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) 10,000 4 มิ.ย. 62
47.1 S1505-0899-0262 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี แบบ Network สำหรับกระดาษขนาด A4 10,000 6 พ.ย. 61
48 6202 1003 0091 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที) ราคา 27,000 4 มิ.ย. 62
49 6202 1003 0092 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา ชนิด Network สำหรับกระดาษขนาด A3 54,000 4 มิ.ย. 62
49.1 S1505-0699-0162 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว-ดำ แบบ Network สำหรับกระดาษขนาด A3 53,000 8 พ.ย. 61
50 6202 1003 0093 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 8,000 4 มิ.ย. 62
50.1 S1505-0999-0262 เครื่องพิมพ์ Inkjet สี Multifunction สำหรับกระดาษขนาด A4 7,900 8 พ.ย. 61
51 6202 1003 0094 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ 9,000 4 มิ.ย. 62
51.1 S1505-0999-0362 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ multifunction สำหรับกระดาษขนาด A4 9,000 8 พ.ย. 61
52 6202 1003 0095 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี 15,000 4 มิ.ย. 62
52.2 S1505-0999-0162 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี แบบ Multifunction สำหรับกระดาษขนาด A4 17,000 22 ต.ค. 61 ยกเลิก/ปรับลดราคาตาม (52)
53 6202 1003 0096 เครื่องพิมพ์วัตถุ 3 มิติ 40,000 4 มิ.ย. 62
53.1 S1505-1101-0259 เครื่องพิมพ์วัตถุ 3 มิติแบบตั้งโต๊ะ 40,000 13 ก.ค. 60
เครื่องสแกนเนอร์ ประเภทต่างๆ
54 6202 1005 0097 สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป 3,200 4 มิ.ย. 62
54.1 S1508-0205-0162 เครื่อง Scanner สำหรับงานเอกสารทั่วไป 3,200 24 ต.ค. 61
55 6202 1005 0098 สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 18,000 4 มิ.ย. 62
55.1 S1508-0205-0262 เครื่อง Scanner สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการแบบที่ 1 18,000 24 ต.ค. 61
56 6202 1005 0099 สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 29,000 4 มิ.ย. 62
56.1 S1508-0205-0362 เครื่อง Scanner สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการแบบที่ 2 29,000 24 ต.ค. 61
57 6202 1005 0100 สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3 36,000 4 มิ.ย. 62
เครื่องอ่านบัตร
58 6202 1005 0101 อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) 700 4 มิ.ย. 62
จอแสดงภาพ
59 6202 1002 0102 จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 2,800 4 มิ.ย. 62
60 6202 1002 0103 จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว 4,000 4 มิ.ย. 62
เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาดต่างๆ
61 6202 1007 0104 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 2,500 4 มิ.ย. 62
62 6202 1007 0105 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 5,800 4 มิ.ย. 62
62.1 S1513-0702-0262 เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาด 1 KVA 5,900 8 มี.ค. 62 ยกเลิก/ปรับลดราคาตาม (62)
62.2 S1513-0702-0258 เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาด 1 KVA 5,800 13 ก.ค. 60
63 6202 1007 0106 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA 12,000 4 มิ.ย. 62
63.1 S1513-0702-0256 เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาด 2 KVA 13,000 13 ก.ค. 60 ยกเลิก/ปรับลดราคาตาม (63)
64 6202 1007 0107 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA 32,000 4 มิ.ย. 62
64.1 S1513-0702-0158 เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาด 3 KVA 35,000 13 ก.ค. 60 ยกเลิก/ปรับลดราคาตาม (64)
65 6202 1007 0108 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 10 kVA (ระบบไฟฟ้า 3 เฟส) 270,000 4 มิ.ย. 62
ค่าเช่าพื้นที่ตู้ Rack และ ระบบ Cloud สำหรับระบบสารสนเทศขององค์กร
66 6202 1007 0109 ค่าเช่าพื้นที่ตู้ Rack สำหรับวางระบบคอมพิวเตอร์ (Rack Data Center Co-location) ขนาดไม่น้อยกว่า 42U (ต่อเดือน) 40,000 4 มิ.ย. 62
67 6202 1012 0110 ค่าเช่าระบบ Cloud Server แบบที่ 1 (ต่อเดือน) / (ราคาค่าเช่านี้ไม่รวมราคาการให้บริการรับส่งข้อมูล (Data Transfer) เข้าสู่ระบบ) 6,500 4 มิ.ย. 62
68 6202 1012 0111 ค่าเช่าระบบ Cloud Server แบบที่ 2 (ต่อเดือน)/ (ราคาค่าเช่านี้ไม่รวมราคาการให้บริการรับส่งข้อมูล (Data Transfer) เข้าสู่ระบบ) 18,000 4 มิ.ย. 62
ชุดโปรแกรม หรือ ซอฟท์แวร์ สำหรับใช้งานในองค์กร
69 6202 1011 0113 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย (ราคา ต่อชุด) 3,800 4 มิ.ย. 62
70 6202 1011 0043 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) สำหรับรองรับหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 16 แกนหลัก (16 core) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย (ราคาต่อชุด) 28,000 1 มิ.ย. 62
71 6202 1011 0113 ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย (ราคาต่อชุด) 12,000 4 มิ.ย. 62
72 6202 1011 0114 ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส (ต่อปี)/ (สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ 1 เครื่อง) 700 4 มิ.ย. 62

รายการ คุณลักษณะเฉพาะของกรมชลประทาน ที่ไม่มีในกระทรวงดิจิทัลฯ (ตั้งแต่ 73 เป็นต้นไป)

  73   S1509-0399-0256 โปรแกรมประยุกต์สำหรับงานบริหารจัดการฐานข้อมูล ขนาด 25 ผู้ใช้งาน 250,000 13 ก.ค. 60  
74 6202 0311 0023 เครื่องบันทึกภาพดิจิตอล (DVR) ขนาด 16 จุด 22,000 8 มี.ค. 62
75 S1504-0503-0161 เครื่องนำเสนอข้อมูลแบบไร้สายด้วย Android Device iOS Device และเครือข่าย 49,000 20 มิ.ย.61
76 S1505-0799-0362 เครื่องพิมพ์ Inkjet สี แบบพกพา สำหรับกระดาษขนาด A4 11,000 6 พ.ย. 61
77 S1505-0899-0162 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี สำหรับกระดาษขนาด A3 159,000 15 พ.ย. 61
78 S1506-0101-0162 เครื่องพิมพ์ Inkjet สี แบบที่ 1 สำหรับกระดาษขนาด A0 230,000 5 พ.ย. 61
79 S1506-0102-0162 เครื่องพิมพ์ Inkjet สี แบบที่ 1 สำหรับกระดาษขนาด A1 180,000 2 พ.ย. 61
80 S1508-0201-0162 เครื่อง Scanner สำหรับกระดาษขนาด A0 450,000 2 พ.ย. 61
81 S1508-0204-0162 เครื่อง Scanner สำหรับกระดาษขนาด A3 117,000 24 ต.ค. 61
82 6202 1006 0027 อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบบริหารจัดการได้ ขนาด 8 ช่องสัญญาณ 5,200 8 มี.ค. 62
83 S1510-0399-0353 อุปกรณ์สลับสัญญาณ ขนาด 8 ช่องสัญญาณ แบบ 10/100/1000 mbps. ( บริหารจัดการได้) 7,500 13 ก.ค. 60 ยกเลิก/ปรับลดราคาตาม (82)
84 S1510-0399-0653 อุปกรณ์สลับสัญญาณ ขนาด 8 ช่องสัญญาณ แบบ 10/100/1000 mbps. 2,000 13 ก.ค. 60
85 S1510-0299-0159 อุปกรณ์ Modem แบบ Wi-Fi GPRS 9,000 13 ก.ค. 60
86 S1510-0399-0259 อุปกรณ์สลับสัญญาณ ขนาด 48 ช่องสัญญาณ แบบ 10/100/1000 mbps. (บริหารจัดการได้) 32,500 13 ก.ค. 60
87 S1510-0399-0359 อุปกรณ์สลับสัญญาณ ขนาด 48 ช่องสัญญาณ แบบ POE. (บริหารจัดการได้) 38,000 13 ก.ค. 60
88 S1513-0702-0154 เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาด 1.5 KVA 10,000 13 ก.ค. 60
89 6202 1009 0021 ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ขนาด 6U 4,700 8 มี.ค. 62
90 S1515-0199-0261 ตู้ Rack สำหรับงานระบบเครือข่าย ขนาด 6 U 5,000 8 พ.ค. 61
91 S1515-0199-0361 ตู้ Rack สำหรับงานระบบเครือข่าย ขนาด 15 U 11,000 8 พ.ค. 61
92 S1515-0299-0159 อุปกรณ์แปลงสื่อสัญญาณ (Media Converter) ความเร็ว 1 Gbps. 5,800 13 ก.ค. 60
93 S1507-0105-0159 กระดานวาดรูป ชนิดจอ LCD 30,000 13 ก.ค. 60
94 S1512-0299-0160 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์ ระดับ WXGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 ANSI Lumens 24,000 13 ก.ค. 60
95 S1512-0299-0260 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์ ระดับ WXGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens 36,000 13 ก.ค. 60
96 S1512-0299-0360 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 ANSI Lumens 14,000 13 ก.ค. 60
97 6202 1001 0041 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ Workstation แบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมปฏิบัติการ 100,000 24 พ.ค. 62
98 S1514-0399-0159 เครื่องบันทึกข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย ขนาด 4 TB 40,000 13 ก.ค. 60
99 S1514-0399-0161 เครื่องบันทึกข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย (NAS) ขนาดความจุรวมสูงสุดไม่น้อยกว่า 24 TB 57,000 14 ก.พ. 62
100 6202 1011 0116 ชุดคำสั่งประยุกต์สำหรับระบบควบคุมระยะไกล 450,000 8 มิ.ย. 62 SCADA Software
101 ชุดคำสั่งจำลองเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือน 185,000 รอเอกสารตัวจริง

เกณฑ์ราคากลางคอมพิวเตอร์ประจำปี 2562 ของกระทรางดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

  ควรใช้ข้อมูลล่าสุดของปี 62 สำหรับการจัดหา      ¦  หมายเหตุ  เริ่มใช้ พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

ฝ่ายมาตรฐานเทคโนโลยี ส่วนยุทธศาสตร์และมาตรฐานเทคโนโลยี โทร. 2625