ส่วนยุทธศาสตร์และมาตรฐานเทคโนโลยี

STRATEGY AND TECHNOLOGICAL STANDARD DIVISION

071330
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
118
151
1029
69254
1447
4831
71330

Your IP: 34.204.185.54
2021-04-10 21:46

new1

 

น้ำ เป็นสารประกอบเคมีชนิดหนึ่ง มีสูตรเคมีคือ H₂O โมเลกุลของน้ำประกอบด้วยออกซิเจน 1 อะตอมและไฮโดรเจน 2 อะตอมเชื่อมติดกันด้วยพันธะโควาเลนต์ น้ำเป็นของเหลวที่อุณหภูมิและความดันมาตรฐาน แต่พบบนโลกที่สถานะของแข็ง และสถานะน้ำ เป็นสารประกอบเคมีชนิดหนึ่ง มีสูตรเคมีคือ H₂O โมเลกุลของน้ำประกอบด้วยออกซิเจน 1 อะตอมและไฮโดรเจน 2 อะตอมเชื่อมติดกันด้วยพันธะโควาเลนต์ น้ำเป็นของเหลวที่อุณหภูมิและความดันมาตรฐาน แต่พบบนโลกที่สถานะของแข็ง และสถานะน้ำ เป็นสารประกอบเคมีชนิดหนึ่ง มีสูตรเคมีคือ H₂O โมเลกุลของน้ำประกอบด้วยออกซิเจน 1 อะตอมและไฮโดรเจน 2 อะตอมเชื่อมติดกันด้วยพันธะโควาเลนต์ น้ำเป็นของเหลวที่อุณหภูมิและความดันมาตรฐาน แต่พบบนโลกที่สถานะของแข็ง และสถานะน้ำ เป็นสารประกอบเคมีชนิดหนึ่ง มีสูตรเคมีคือ H₂O โมเลกุลของน้ำประกอบด้วยออกซิเจน 1 อะตอมและไฮโดรเจน 2 อะตอมเชื่อมติดกันด้วยพันธะโควาเลนต์ น้ำเป็นของเหลวที่อุณหภูมิและความดันมาตรฐาน แต่พบบนโลกที่สถานะของแข็ง และสถานะ

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางอัจฉรา ดาวัน ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และมาตรฐานเทคโนโลยี นายราชพล หิรัญรักษ์ ผู้อำนวยการส่วนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๓๐๕ อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพฯ เป็นการประชุมผ่านระบบ Application Zoom โดยเชื่อมโยงสัญญาณจากห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารเทศและการสื่อสาร สำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายสำราญ สาราบรรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วยผู้บริหาร ผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมผ่านระบบ Application Zoom การประชุมในครั้งนี้มีระเบียบวาระเพื่อพิจารณาแผน/โครงการ ที่ขอดำเนินงานระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแผน/โครงการ คำขอจัดตั้งงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 ประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัล กรมชลประทาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัล กรมชลประทาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ โดยมี ดร.วัชระ เสือดี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนัก/กอง ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการส่วน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกรม ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพฯ ในที่ประชุมมีระเบียบวาระเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติโครงการคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของกรมชลประทาน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  • ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาระบบราชการ (ภายหลังวิกฤตโควิด-19) 
  • วันที่ 4 มิถุนายน 2563

 

  • วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการพัฒนาระบบราชการ (ภายหลังวิกฤตโควิด-19) โดยมี ดร.วัชระ เสือดี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายไพฑูรย์ ไชยภูมิสกุล ผู้อำนวยการกองพัสดุ พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย ผู้แทนสำนัก/กองภายใต้สายงานบริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อสรุปแนวทางการพัฒนาระบบราชการ (ภายหลังวิกฤตโควิด-19) พร้อมเร่งดำเนินงานระบบงานสารสนเทศสถาปัตยกรรมองค์กร (EA Technical Group) โดยได้มีการร่วมกันหารือแนวทางการดำเนินการ e-Service ที่สอดคล้องกับ EA และ Big data ณ ห้องประชุมกรม ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน ถ.สามเสน กรุงเทพฯ
ประชุมคณะทำงานด้านเทคนิคเพื่อพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร (EA Technical Group) ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 15 ตุลาคม 2563

เวลา 09.30 น. ดร.วัชระ เสือดี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานด้านเทคนิคเพื่อพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร (EA Technical Group) ครั้งที่ 1/2564 จัดโดยส่วนยุทธศาสตร์ศาสตร์และมาตรฐานเทคโนโลยี โดยมี ผู้อำนวยการสำนัก/กอง คณะทำงาน EA Technical Group ผู้แทนจากสำนัก กอง ส่วนกลาง และสำนักงานชลประทานที่ 1-17 และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 500 ชั้น 5 อาคารศูนย์วิศวกรรมชลประทาน กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร การจัดประชุมครั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการ ด้านการจัดทำแผนงานโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางพิจารณาแผนงานโครงการจัดตั้งงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเพื่อให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา หารือ ในเรื่องการทบทวน/ปรับแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมชลประทาน ปี พ.ศ. 2564 - 2568 ในที่ประชุม นางอัจฉรา ดาวัน ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และมาตรฐานเทคโนโลยี ได้อธิบายถึงการจัดทำแผนงาน/โครงสร้างด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารชลประทาน พร้อมรับฟังข้อมูล ปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนงาน

ประชุมตรวจรับงานตามสัญญาจ้างที่ปรึกษาในการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร งวดงานที่ 4

วันที่ 20 มีนาคม 2563

 

นางชุติมาศ น่วมอินทร์ หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์ นายพิชิต ขุมทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานเทคโนโลยี และเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เกี่ยวข้องประชุมร่วมกับดร.สุรัตน์ ตันเทอดทิตย์ ผู้จัดการโครงการและผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรพร้อมด้วยคณะ เพื่อพิจารณาตรวจรับงานตามสัญญาจ้างที่ปรึกษาศึกษาและจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ด้านการบริหารจัดการน้ำ ซึ่งในวันนี้เป็นการตรวจรับในงวดที่ 4รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ณ ห้อง 402 ชั้น 4 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน ถ.สามเสน กรุงเทพฯ