ส่วนยุทธศาสตร์และมาตรฐานเทคโนโลยี

STRATEGY AND TECHNOLOGICAL STANDARD DIVISION

064600
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
77
148
847
62727
3707
4026
64600

Your IP: 3.237.178.91
2021-02-26 12:34
ประชุมคณะทำงานด้านเทคนิคเพื่อพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร (EA Technical Group) ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 15 ตุลาคม 2563

เวลา 09.30 น. ดร.วัชระ เสือดี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานด้านเทคนิคเพื่อพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร (EA Technical Group) ครั้งที่ 1/2564 จัดโดยส่วนยุทธศาสตร์ศาสตร์และมาตรฐานเทคโนโลยี โดยมี ผู้อำนวยการสำนัก/กอง คณะทำงาน EA Technical Group ผู้แทนจากสำนัก กอง ส่วนกลาง และสำนักงานชลประทานที่ 1-17 และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 500 ชั้น 5 อาคารศูนย์วิศวกรรมชลประทาน กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร การจัดประชุมครั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการ ด้านการจัดทำแผนงานโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางพิจารณาแผนงานโครงการจัดตั้งงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเพื่อให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา หารือ ในเรื่องการทบทวน/ปรับแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมชลประทาน ปี พ.ศ. 2564 - 2568 ในที่ประชุม นางอัจฉรา ดาวัน ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และมาตรฐานเทคโนโลยี ได้อธิบายถึงการจัดทำแผนงาน/โครงสร้างด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารชลประทาน พร้อมรับฟังข้อมูล ปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนงาน