ส่วนยุทธศาสตร์และมาตรฐานเทคโนโลยี

STRATEGY AND TECHNOLOGICAL STANDARD DIVISION

080818
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
22
130
539
79348
2053
4593
80818

Your IP: 3.235.179.79
2021-06-17 02:15

หน้าที่ความรับผิดชอบตามภารกิจของส่วนยุทธศาสตร์และมาตรฐานเทคโนโลยี

๑.
ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำ และเผยแพร่ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมชลประทาน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายยุทธศาสตร์ และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๒.
ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติงานโครงการ คำรับรองการปฏิบัติราชการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และติดตามประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กรมและแผนปฏิบัติงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๓.
ศึกษา ติดตาม กำหนด และเผยแพร่ มาตรฐานเทคโนโลยี จัดทำโครงการระบบสารสนเทศและการสื่อสาร รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้การนำมาใช้ในการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ข้อกำหนด หลักเกณฑ์ ระเบียบ และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
๔.
ศึกษา ติดตาม กำหนด และเผยแพร่ แนวนโยบายมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ แผนบริหารความเสี่ยงระบบสารสนเทศ แผนบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้กระบวนการด้านระบบสารสนเทศ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องและบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
๕.
ให้คำปรึกษา แนะนำ ถ่ายทอดความรู้ ด้านสารสนเทศและการสื่อสารของกรมชลประทาน การบริหารงานให้แก่บุคลากร เพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ
๖.
ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด