ส่วนยุทธศาสตร์และมาตรฐานเทคโนโลยี

STRATEGY AND TECHNOLOGICAL STANDARD DIVISION

080808
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
12
130
529
79348
2043
4593
80808

Your IP: 3.235.179.79
2021-06-17 01:18

ความมุ่งมั่นขององค์กร

 For RID

       Reliability         เชื่อถือได้

       Integration       บูรณาการ

       Deployment      ใช้งานได้

 

 วิสัยทัศน์

                กรมชลประทานมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัย มั่นคง ปลอดภัย ตาม มาตรฐานสากล

 

 พันธกิจ

      • พัฒนาบุคลากรทุกระดับ ให้มีความรู้ความสามารถ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
      • ให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อใช้ปฏิบัติงานบริหารงานอย่างทั่วถึง
      • ให้มีระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศที่สามารถสนับสนุนภารกิจหลักของกรมฯได้
      • ให้มีระบบบริการข้อมูลสารสนเทศแก่ผู้เกี่ยวข้องแบบบริการจุดเดียว
      • ให้มีระบบบริการด้านสื่อสารโทรคมนาคมที่ทัยสมัยและมีประสิทธิภาพ
 
         ประเด็นยุทธศาสตร์
              • การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ สามารถนำ ICT มาใช้ในการปฏิบัติงานของกรมชลประทานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
              • การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ เป็นเครื่องมือสำคัญในการสนับสนุนภารกิจของกรมชลประทาน
              • การใช้ ICT ในการบริหารและการบริการช้อมูลข่าวสารของกรมชลประทาน
 
 เป้าประสงค์
     • ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ
         1. มีระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคมสามรถสนับสนุนการปฏิบัติงาน
     • ด้านคุณภาพการให้บริการ
         1. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
         2. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการบริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคม
     • ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
         1. มีระบบป้องกันความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในเรื่องต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ
         2. มีผลการศึกษา วิจัย และการพัฒนาสนับสนุนการดำเนินงาน
     • ด้านการพัฒนาองค์กร
         1. บุคลากรมีสมรรถนะและขวัญกำลังใจในการทำงาน
         2. องค์กรมีการจัดการความรู้
         3. มีระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม