ส่วนยุทธศาสตร์และมาตรฐานเทคโนโลยี

STRATEGY AND TECHNOLOGICAL STANDARD DIVISION

ติดต่อ สายตรง หมายเลขภายใน
ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และมาตรฐานเทคโนโลยี (ผยม.ทส.) 08-4700-5317
2516
หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์ (ยศ.ทส.) 0-2241-7280 (โทรศัพท์/โทรสาร) 2516
หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานเทคโนโลยี (มท.ทส.)
0-2669-3975 (โทรศัพท์) 2625