ส่วนยุทธศาสตร์และมาตรฐานเทคโนโลยี

STRATEGY AND TECHNOLOGICAL STANDARD DIVISION

itcMap

ส่วนยุทธศาสตร์และมาตรฐานเทคโนโลยี

ชั้น 4 ตึกศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน

811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300